VMCA voor elkaar in Almere
     
     

Het keukentafelgesprek - Welke vragen heeft u?

 


Wanneer noem je een gesprek met het wijkteam een keukentafelgesprek?  
Een keukentafelgesprek is een gesprek waarin de wijkwerker met de zorgvrager in gesprek gaat over de vraag en de mogelijke oplossingen.

Het keukentafel gesprek is een open gesprek waarin degene die zorg nodig heeft aangeeft wat belangrijk is en wat de wensen en behoeften zijn. Hierbij worden ook de partner/ouder/kind/vriend etc. bij betrokken wanneer dat van belang is. Tijdens het gesprek is het ook belangrijk dat duidelijk wordt maakt wat belangrijk is in het leven, waardoor men gemotiveerd raakt, wat de draagkracht is, hoe de zorgvrager zoveel mogelijk de eigen regie over het leven kan houden en wat hij of zij terug kan doen voor de samenleving.  

Na het gesprek maakt de wijkwerker  een verslag van het gesprek. Degene die zorg nodig heeft krijgt hiervan een kopie en kan op het verslag reageren. Dit verslag vormt de basis voor een goed afgewogen en onderbouwd plan voor ondersteuning.

Hoe maakt de wijkwerker een inschatting van in hoeverre degene die zorg nodig heeft zichzelf en de situatie waarin hij of zij zich bevindt goed kan inschatten en verwoorden? 
Uitgangspunt is dat een zo eerlijk mogelijk beeld ontstaat van de situatie. De basis is wederzijds vertrouwen. De kennis, kunde en ervaring van de wijkwerker kan door hem/haar worden gebruikt om tot een verder verdieping van de ondersteuningsvraag te komen.

Hoe krijgen de wijkteams de mantelzorgers in beeld en kunnen zij contact met hen opnemen? 
Als zorgvrager kunt u soms bang zijn dat u minder zorg krijgt als het wijkteam weet dat er een mantelzorger is.

Bij het maken van de afspraak kunt u aangegeven dat u er graag iemand bij wilt hebben. Ook de wijkwerker kan vragen om aanwezigheid van b.v. een familielid/ mantelzorger etc. Het gesprek is er niet op gericht om tot minder zorg/ondersteuning te komen. Het gesprek is bedoeld om te komen tot een ondersteuningsplan op basis van wat nodig is en de in samenspraak geformuleerde doelen zo veel en zo goed mogelijk te realiseren.

Hoe kan de mantelzorger vrijuit praten over wat de zorgsituatie voor hem betekent?
Kan de mantelzorger hier zelf ook een gesprek over aanvragen? Zelfs als degene die zorg nodig heeft hier niet achter staat? Hoe zit het met privacy-kwesties hierbij?

Ook hier geldt dat het uitgangspunt eerlijkheid en openheid is en dat iedereen vrijuit kan praten. Het idee is dat we praten met i.p.v. over mensen. In uitzonderingssituaties is het mogelijk, als degene die zorg nodig heeft (schriftelijk) toestemming geeft, om alleen met de mantelzorger te spreken. De mantelzorger kan voor zichzelf altijd een ondersteuningsgesprek aanvragen.

Tussen het aanvragen van een keukentafelgesprek en het daadwerkelijke gesprek kan een aantal weken zitten. Hoe moet er gehandeld worden in het geval van urgente problematieken/crises?
Uitgangspunt is dat het wijkteam niet voor crises en (zeer) urgente problematiek ingezet wordt. Hiervoor kunnen huisarts, politie, 112, GGD etc. worden benaderd.

Er kan altijd bij het meldingsformulier of bij het inloopspreekuur worden aangegeven dat het wenselijk is om op zo kort termijn een gesprek te hebben ter voorkoming van erger wanneer de situatie dringend is. 

Hoe wordt zoveel mogelijk gestimuleerd dat het keukentafelgesprek bij de zorgvrager thuis plaats vindt? Welk percentage van de keukentafelgesprekken wordt thuis/op kantoor/telefonisch afgenomen?
Er worden geen cijfers bijgehouden over het percentage keukentafelgesprekken. In principe volgt op een melding een gesprek. Dit kan meer of minder intensief zijn. Ondersteuningsvragen die niet complex zijn kunnen op een andere manier worden behandeld. Dit kan direct en in sommige gevallen ook telefonisch. Om pragmatische reden worden op dit moment sommige (her)indicaties telefonisch of “op kantoor” afgehandeld. Een voorbeeld hiervan is de afhandeling van de PGB’s waar de staatssecretaris de gemeenten een aanwijzing voor geeft. Degene die zorg nodig heeft kan altijd vragen om een gesprek als hij/zij aangeeft dat er gewijzigde omstandigheden zijn. 

Hoe onafhankelijk is het wijkteam als het gaat om het keukentafelgesprek, aangezien er ook zorgaanbieders in de wijkteams vertegenwoordigd zijn?
In het wijkteam werken medewerkers van de gemeente, de Schoor, de VMCA en de Zorggroep Almere. In hun rol als wijkwerker zijn ze generalistisch, daarnaast zijn ze vakman/vrouw op hun eigen gebied. Er mag van iedere professional worden verwacht dat die objectief en onafhankelijk, samen met degene die zorg nodig heeft, tot een ondersteuningsplan komt. Het kan zijn dat maatwerkvoorzieningen die onderdeel zijn van het ondersteuningsplan worden uitgevoerd door de moederorganisatie van de desbetreffende wijkwerker. Vertrouwen is ook hier aan de orde. Misbruik kan altijd worden gemeld bij de gemeente.

Wat zijn de specifieke kenmerken van keukentafelgesprekken voor kinderen/jongeren die zorg nodig hebben? Is het bijvoorbeeld noodzakelijk dat beide ouders aanwezig zijn?
In de kern verschilt dit niet van een gesprek met een volwassenen persoon. Aan elk wijkteam zijn medewerkers verbonden die gespecialiseerd zijn op het gebied van jeugd(problematiek). Ook hier geldt dat we een gesprek willen met i.p.v. over de jeugdige.  De aanwezigheid van belangrijke mensen in het leven van de jeugdige is dan zeer gewenst. Ouders die een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben moeten in principe ook beide aanwezig zijn bij het gesprek. De wettelijke kaders en de daaruit voortvloeiende andere verantwoordelijkheden maakt dat er soms anders gehandeld moet/gaat worden dan bij een volwassene.

In hoeverre zijn wijkwerkers voldoende geschoold in GGZ-problematiek? Kunnen zij doorzien dat de zorgvrager goede en slechte dagen kan hebben en wat dit in de praktijk voor de mantelzorger betekent? 
Wijkwerkers worden voortdurend (bij)geschoold in de achterliggende problematiek van  klanten en de daaruit voortkomende ondersteuningsvragen dus ook voor de GGZ. Het betreft een ontwikkelingstraject waarbij niet voor iedereen het startpunt hetzelfde is. Om deze reden is er ook een expertteam beschikbaar voor de wijkteams die hen kunnen adviseren. Waar nodig kunnen zij het overnemen. In het expertteam zijn alle vakgebieden vertegenwoordigd.